csskMagyar

Rýchly kontakt: +420 776 873 434

obchod@vybaveniprovozu.cz

 x 

Obchodné podmienky

společnosti Blanka Varšová,
se sídlem Černý chodník 240, Neplachovice, 747 74
identifikační číslo: 73147907

a také

spoločnosti Jiří Horák,
se sídlem Holasovice 229, 747 74
identifikační číslo: 67719872

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://vybavenieprevadzky.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „*obchodné podmienky*“) spoločnosti Blanka Varšová Čierny chodník 240, Neplachovice, 747 74, identifikačné číslo: 73147907, DIČ CZ7657275439 a spoločnosti Jiří Horák, Holasovice727 , DIČ CZ8004195551 (ďalej len „*predávajúci*“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „*kupná zmluva*“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len kupujúci ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://vybavenieprevádzky.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „*webové rozhranie obchodu*“) .
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://vybavenieprevádzky.sk (ďalej len „* webová stránka*“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 3. V prípade, že osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, potom sa na vzťahy medzi predávajúcim a Kupujúcim nepoužijú ustanovenia čl. 5., 7., týchto obchodných podmienok, a tieto sa potom v danom rozsahu riadia ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), a ďalej sa pre tento prípad dojednáva, že predávajúci nezodpovedá za vady dodaného tovaru, tj vylučuje sa použitie ustanovení § 2099 a nasl. občianskeho zákonníka.
 4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že s ohľadom na rozsah objednávky bude nutné objednaný tovar dopravovať na palete, bude cena dodania stanovená vždy individuálne po predchádzajúcej dohode predávajúceho a kupujúceho; v prípade nesúhlasu s cenou dodania je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „*užívateľský účet*“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Vyobrazenie tovaru vo webovom rozhraní obchodu je iba informatívne a skutočné parametre a vzhľad sa môžu líšiť. V prípade podstatných rozdielov (farba, rozmery, atď.) bude kupujúci o tomto rozdiele vyrozumený predávajúcim po uskutočnení objednávky, pričom v prípade nesúhlasu s dodaním tovaru s týmito rozdielmi je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávaný tovar (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „*objednávka*“).
 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „*elektronická adresa kupujúceho*“).
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre (ďalej len „*účet predávajúceho*“)
  • osobný odber v mieste prevádzky
 2. V dôsledku koronavírových opatrení dochádza k postupnému zdrazovaniu produktov na strane dodavatela. S ohľadom na množstvo produktov v našej ponuke a oneskorenia zo starne dodavatela nie sme schopní všetky ceny včas aktualizovať. V prípade, že bude Vámi objednané tovar výrazne zdražené, vyhradzujeme si právo cenu korigovať. V tomto prípade Vás budeme kontaktovať a cenu konzultovať.
 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do v lehote stanovenej dohodou strán počítanou od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

   Ak kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlemu skaze. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť
vzorový formulár
  poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 3. Ak kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
 4. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Doprava tovaru na adresu kupujúceho a náklady s tým spojené idú na ťarchu kupujúceho. Doprava tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy a náklady s tým spojené doručenie tovaru späť na adresu predávajúceho je na ťarchu kupujúceho. Doprava tovaru pri reklamačnom konaní a náklady s tým spojené je na ťarchu kupujúceho.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 100 Sk alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
 5. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 1 dňa od prevzatia zásielky dopravcovi (PPL) na linke zákazníckeho servisu PPL tel.: 0840 775 775. V prípade reklamácie nesmie kupujúci vyhadzovať obal - je predmetom dôkazného konania. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný ohľad s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka).
Za vady predávaného tovaru sa nepovažuje odchýlka rozmerov tovaru od katalógových či inzerovaných rozmerov s toleranciou ± 10%; o prípadnej odchýlke bude kupujúci vyrozumený predávajúcim po uskutočnení objednávky, pričom v prípade nesúhlasu s dodaním tovaru s touto odchýlkou ​​je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
 • Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 1 dňa od prevzatia zásielky takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec zvyčajne používa.
 • V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavke kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 • Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 • Práva kupujúceho vyplývajúca zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Čierny chodník 240, Neplachovice , PSČ: 747 74, Česká republika . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 • Podrobné reklamačné podmienky sú popísané nižšie v prílohe 1. týchto zmluvných podmienok.
 •  

  8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
  3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
  4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
  5. Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúcich – s spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@vybaveniprovozu.cz Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

   

  9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako osobné údaje).
  3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .
  5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
   • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

  Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

   Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

   

  10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

   

  11. DORUČOVANIE

  1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť predávajúcemu doručená písomne, a to osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa), pričom kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

   

  12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 • Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.
  1. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Neplachovice okr Opava, Čierny chodník 240, PSČ: 747 74, Česká republika, adresa elektronickej pošty obchod@vybaveniprovozu.cz
   />
   telefón +420 776873434
   V Opave dňa 1. 5. 2015

   

  Príloha č. 1

  1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Garantovaná záručná doba pre zákazníka (kupujúceho), ktorý je spotrebiteľ (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Garantovaná záručná doba pre zákazníka (kupujúceho), ktorý je podnikateľom (OSVČ alebo právnickú osobu) je 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. Pre zákazníka (kupujúceho), ktorý je spotrebiteľ aj pre zákazníka (kupujúceho), ktorý je podnikateľom (OSVČ alebo právnickú osobu) sa garantovaná záručná doba na všetky gumové časti, ako sú tesnenia, klinové remene, guferá ai. zkracuje na 3 mesiace.
  3. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovaru prevziať. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
  4. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znovu od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou – na dodanú súčiastku).< /li>
  5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
  6. Chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
  7. Spotrebiteľ má právo pri uplatnení záruky, ak ide o:
    Ak vadu, ktorú je možné odstrániť: aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu danej súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
   • vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
   • vady odstrániteľné, ale vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
   • vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade chyby, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky a neodborným zaobchádzaním s ním (použitie v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v návode na obsluhu alebo v technickej dokumentácii tovaru).
  9. ak>

   

  2. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

   1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktoré je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou (záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním).
   2. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu https://vybavenieprevádzky.sk a právnym poriadkom platným v SR.

  Právo na odstránenie vád tovaru uplatní kupujúci u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však na účely záručných opráv v záručnom liste uvedený odlišný podnikateľ od predávajúceho, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste.

   1. Ak kupujúci uplatňuje právo na záručnú opravu u predávajúceho, odporúča sa tak urobiť písomne ​​v prevádzke predávajúceho na adrese: čierny chodník 240 , Neplachovice PSC: 747 74, Česká republika.
   2. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
   3. Ak predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Ak reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
  Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípadoch, keď predávajúci neobdržal všetky potrebné podklady pre jej vybavenie (nekompletný tovar, potrebné dokumenty a pod.). Predávajúci je povinný vyžiadať doplnenie podkladov od predávajúceho bez zbytočného odkladu. Lehota na vybavenie reklamácie je od tohto dátumu pozastavená až do dodania potrebných podkladov kupujúcim. Ak kupujúci zasiela tovar predávajúcemu alebo autorizovanému servisnému stredisku, je vo vlastnom záujme kupujúceho, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočného chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva. Zásielku je nutné označiť príslušnými symbolmi na prepravu krehkého tovaru.
 • Po riadnom vybavení reklamácie vyzve predávajúci (príslušné servisné stredisko) kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
 •  

  3. VZOROVÝ FORMULÁR

  STAHUJTE ZDE!

  Všetky spory sa budú posudzovať podľa Slovenského právneho poriadku av ČR.